الفبای انتظار

الفبای انتظار

پ : پيوندبااوراازدستمده   ،پيوستهبهياداوباش. ت : توانتوازوجوداوست....