الجار ثم الدار!

الجار ثم الدار!

امام حسن عليه السلام مي فرمايد:مادرم زهرا عليهاالسلام را در شب جمعه ديدم تا سپيده صبح مشغول عبادت و رکوع و سجود بود و مؤ منين را يک يک نام مي برد و دعا مي کرد، اما براي خودش دعا نکرد عرض کردم :- مادر جان چرا براي خودتان دعا...