موسوی بجنوردی: من چیزی به نام اقتصاد اسلامی را قبول ندارم

موسوی بجنوردی: من چیزی به نام اقتصاد اسلامی را قبول ندارم

اقتصاد هم یک علمی است مشخص، این علم، اسلامی یا غیراسلامی ندارد که ما ربطش دهیم به اسلام. بله یک سیستمی هست نظام اقتصادی است در اسلام که این را ما نمی‌توانیم تطبیق‌اش کنیم با علم اقتصادی که امروز هست بگوییم اقتصاد...