افسوس شاه از عمر بر باد رفته

افسوس شاه از عمر بر باد رفته

شاه رنجور، آهى سر کشيد و گفت : ((اين مژده براى من نيست ، بلکه براى دشمنان من يعنى وارثان مملکت است .))بدين اميد به سر شد، دريغ عمر عزيزکه آنچه در دلم است از درم فراز آيداميد بسته ، برآمد ولى چه فايده زانکاميد نيست که عمر...