دکتر سعید جلیلی در جمع اعضای ستاد حوزوی حیات طیبه:در تبلیغات انتخاباتی فرد محور نباشیم گفتمان محور باشیم

دکتر سعید جلیلی در جمع اعضای ستاد حوزوی حیات طیبه:در تبلیغات انتخاباتی فرد محور نباشیم گفتمان محور باشیم

در تبلیغات انتخاباتی فرد محور نباشیم گفتمان محور باشیم / اگر گفتمان انقلاب غالب شد آن وقت پیروزیم / نباید به اسم تیم باند تشکیل داد/ نمی‌توان با روش های مرسوم و غلط تبلیغاتی به هدفمان برسیم دنبال این نیستیم که ما شیوه های...