اعتراض به کشتار هزاره ها در پاکستان – ژنو

اعتراض به کشتار هزاره ها در پاکستان – ژنو

تنها در طی ماه اخیر بیش از 50 تن از هزاره های مقیم پاکستان توسط افراد ناشناس کشته شده اند. این در حالی است که بسیاری از مردم در افغانستان و کشورهای دیگر همچون کانادا، نروی، استرالیا، دنمارک و غیره در اعتراض به...