اعتراض به همنشینى گیاه با گل و پاسخ گیاه

اعتراض به همنشینى گیاه با گل و پاسخ گیاه

گياه از سخن من رنجيد و گريه کرد و گفت خاموش باش و خرده مگير، که انسان کريم و بزرگوار، حق همسايگى و همخوانگى را از ياد نمى برد و از همنشينى تهدستان روى نمى گرداند ؛ اگر جمال ندارم مگر نه اين است که گياه باغ خدا هستم .گر نيست...