اعتراض به عابد بى خبر از عشق

اعتراض به عابد بى خبر از عشق

در مسير راه ، عابدى خشک دل با ما همراه شد. چنين حالتى عرفانى را نمى پسنديد و چون از سوز دل آن جوانان شوريده بى خبر بود، روش آنها را تخطئه مى نمود. به همين ترتيب حرکت مى کرديم تا به منزلگاه منسوب به ((بنى هلال )) رسيديم . در...