اعتدال در نیکى

اعتدال در نیکى

چوپانى پدر خردمندى داشت . روزى به پدر گفت : ((اى پدر دانا و خردمند! به من آن گونه که از پيروان آزموده انتظار مى رود يک پند بياموز!))پدر خردمند چوپان گفت : ((به مردم نيکى کن ، ولى به اندازه ، نه به حدى که طرف را لوس کند و مغرور و...