اظهارات هنرمند فرانسوی درباره امام زمان

اظهارات هنرمند فرانسوی درباره امام زمان

اظهارات هنرمند فرانسوی درباره امام زمان وی در ادامه افزود: ویژگی هنر قدسی این است که از عقل سرچشمه می‌گیرد، عقلی که جایگاه آن دل است و با آن بخش از عقل که جایگاه استدلال و تفکر است کاری ندارد، بنابراین این دو مقوله تعلق...