اطلاعیه دفتر پادشاهی در رد گزارش های راکت پرانی کشور برادر

اطلاعیه دفتر پادشاهی در رد گزارش های راکت پرانی کشور برادر

الف: رسانه‌های خصوصی که جز کاشتن تخم کینه میان ما و همسایه‌های خوب ما دیگر کاری ندارند؛ پروپاگند زیادی علیه کشور‌های همسایه می‌کنند و تلاش دارند تا حسن‌نیت این برادران همسایه ما را نسبت به ما مخدوش سازند به همین ...