پیامک محرم ۹۳

پیامک محرم ۹۳

آخرش یک روز یک شعری می گویم که حضرت عباسش، رود بشود دریا بشود باران بشود برسد به خیمه ها... محرم ...