اشعاری در مورد بقیع

اشعاری در مورد بقیع

سکوت محض تو در اوج غربت تاریخنماد ناله قلب خداست در تو بقیعهمین که بی حرم و گنبدی و گلدستهنشان از واقعه ای غم فزاست در تو بقیعبه هر دو عالم اگر فخر می کنی چه عجبهزار مادر شاه وفاست در تو بقیعبه اشک نم نم خود زائرت سحر می...