پیامک نوروز ۹۴

پیامک نوروز ۹۴

نوروز عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال نوروز بر شما مبارک -------- نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی باش که بسوزانی بهاری باش که برویانی … بهار ?? مبارک . .. ...