اس ام اس عید غدیر ۹۵

اس ام اس عید غدیر ۹۵

ما زین جهان از پی دیدار می رویم ، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم ------------------ عید غدیر خم مبارک - اس ام اس عید غدیر خم ------------------ مدح علی و آل علی بر زبان ماست /...