اس ام اس شهادت امام صادق

اس ام اس شهادت امام صادق

صادق که اساس دين ازاو شد معمور / بودند ملايک پي امرش مامور آخر ز جفا، ناصر احکام خدا / مسموم شد از ظلم و جفاي منصور...