اس ام اس سال همت مضاعف و کار مضاعف ۱۳۸۹

اس ام اس سال همت مضاعف و کار مضاعف ۱۳۸۹

********** اي رهبرا كلام تو حجت ز مصحف است هركس به قدر وسع توانش موظف است اميد آنكه ، يوسف زهرا كند ظهور امسال سال همت و كار مضاعف است ********** خيزيد كه ايثار مضاعف بكنيم عيد آمده ديدار مضاعف بكنيم با عزم قوي ، ضعف به دل ...