پیام کوتاه و شعر در مورد شعار سال ۱۳۹۰

پیام کوتاه و شعر در مورد شعار سال ۱۳۹۰

امید که حق سرور و شادی بدهد / شوری چو نسیم بامدادی بدهد / امید که حضرتش در این سال جدید / توفیق جهاد اقتصادی بدهد   خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم / زیر سایه ی ولی، احساس شادی می کنیم --- کوری چشم سران فتنه و بیگانگان / چَشم...