الحق ڪه اسم جانباز لایق توست

الحق ڪه اسم جانباز لایق توست

ببینیـد با چه زحمتـے هنگام پخش سروב ملـے جمهورے اسلامـے ایران , با غرور از جایش بلند...