اسماعیل بن عیسی بن حسن هرقلی

اسماعیل بن عیسی بن حسن هرقلی

«اسماعيل هرقلي» در ايام جواني‌اش، غدّه‌اي در ران چپ او بيرون آمده بود كه در فصل بهار مي‌تركيد و خون و چرك از آن خارج مي‌شد، و او را از كار و عبادت باز مي‌داشت. داستان تشرف او خدمت عصر(ع) و شفا گرفتن پايش را، عالم فاضل علي...