خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "اسرائیلیات"

واردکنندگان اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی

واردکنندگان اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی

منشأ اصلی ورود روایات اسرائیلی به فرهنگ اسلامی ، تازه مسلمانانی از یهود و نصاری و پیروان ادیان دیگر بودند که در میان مسلمانان موقعیت ویژه ای یافته بودند و مسلمانان به آنها به دیده احترام نگاه می کردند و این درحالی بود که...

چه شد که اسرائیلیات در تفاسیر قرآن وارد شد؟

چه شد که اسرائیلیات در تفاسیر قرآن وارد شد؟

«اسرائیلیات» به روایت هایی اطلاق می شود که از طریق فرهنگ یهودى وارد حوزه اسلامى شده اند ؛ اما در یک معنای گسترده، به هر روایت و یا حکایتی که از منابع غیر اسلامى وارد قلمرو فرهنگ اسلامى شده «اسرائیلیات» گفته می...

آیا اسرائیلیات در قرآن وارد شده است؟

آیا اسرائیلیات در قرآن وارد شده است؟

متأسفانه در اثر خوش‌باوری برخی از مفسرّان و مورّخان مسلمان، بیش‌ترین روایات اسرائیلی به منابع تفسیری و تاریخی اهل سنّت نفوذ كرده و در اثر غفلت و سهل‌انگاری دانش‌مندان شیعی، به بعضی از منابع تفسیری شیعه نیز راه یافته...

اسرائیلیات و زمینه های نفوذ آن به فرهنگ اسلامی

اسرائیلیات و زمینه های نفوذ آن به فرهنگ اسلامی

معناى اسرائیلیات دکتر محمد حسین ذهبى در معناى اسرائیلیات تعریف جامعى ارائه مى دهد و مى گوید: «واژه اسرائیلیات گرچه ظاهرا نشانگر نفوذ فرهنگ یهود در تفاسیر مى باشد لیکن مقصود ما از اسرائیلیات مفهومى گسترده تر و فراگیرتر...