روایت نیوتن از آخرالزمان؛۲۰۶۰پایان دنیا

روایت نیوتن از آخرالزمان؛۲۰۶۰پایان دنیا

یادداشتهای دینی و کیمیاگری نیوتن تا اوایل قرن بیست ناشناخته مانده بود تا اینکه در این دوران شناسایی شد و مورد تحقیق و بررسی و بازبینی مورخین قرار گرفت و جنبه های ناشناخته ای از زندگی و عقاید این دانشمند را روشن کرد....