شما و سنگ

شما و سنگ

استاد قرائتی: اگر كسى به شما بگوید: من شما و سنگ را دوست دارم، این توهین به شماست. اگر بگوید: از غذایى كه تهیّه كرده ‏ام، هم شما بخورید هم گربه ‏ام مى‏ خورد، توهین است. اگریك موش دردیگ غذابیفتد، تمام غذاازقابلیّت مصرف...