اسب لاغر میان به کار آید

اسب لاغر میان به کار آید

پادشاهى چند پسر داشت ، ولى يکى از آنها کوتاه قد و لاغر اندام و بدقيافه بود، و ديگران همه قدبلند و زيبا روى بودند. شاه به او با نظر نفرت و خوارکننده مى نگريست ، و با چنان نگاهش ، او را تحقير مى کرد. آن پسر از روى هوش و بصيرت...