از ما حرکت از خدا برکت

از ما حرکت از خدا برکت

چهارده معصوم ، چهارده درياى نور!يکى از ياران رسول خدا صلى الله عليه و آله فقير شد. محضر رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و شرح حال خود را بيان کرد. پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود:برو هر چه در منزل دارى اگر چه کم ارزش هم باشد...