از عمل مى پرسند نه از سبب

از عمل مى پرسند نه از سبب

عرب بيابان نشينى را ديدم که همواره به پسرش مى گفت :يا بنى انک مسئول يوم القيامة ماذا اکتست ولا يقال بمن انتسبت : از تو در قيامت مى پرسند عملت چيست ؟ نمى پرسند که پدرت کيست ؟جامه کعبه را که مى بوسنداو نه از کرم پيله نامى شدبا...