از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید

از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید

صوت اقرأ بسم ربك مى رسد بر گوش جان يا كه از كوه حرا خلق عظيم آمد پديد بانگ توحيد است از هرجا طنين افكن به گوش فانى اصحاب شيطان رجيم آمد پديد سيد امى لقب بر دست قرآن مى رسد يا به گمراهان صراط مستقيم آمد پديد فاش گويم عقل...