از جهان لذّت ببر

از جهان لذّت ببر

اي كه هستي از گراني ها دَمَر از جهان لذّت ببر ! گرگران شد گوشت ياقند وشكر از جهان لذّت ببر ! ...