از آسمانها خبر مى داد، ولى از خانه اش بى خبر!

از آسمانها خبر مى داد، ولى از خانه اش بى خبر!

ستاره شناسى (که از آسمانها خبر مى داد و با ديدن اوضاع ستارگان ، از نهانها پرده برمى داشت ) يک روز به خانه اش آمد، ديد مرد بيگانه اى با همسرش خلوت کرده است ، عصبانى شد، و آن مرد را به باد فحش و ناسزا گرفت ، رسوايى و شورى بر پا...