عائشه، در چند سالگی با رسول خدا ازدواج کرده است؟

عائشه، در چند سالگی با رسول خدا ازدواج کرده است؟

قبل از پرداختن به اصل مطلب، بايد تاريخ ازدواج رسول خدا با عائشه روشن شود تا بعد نتيجه بگيريم كه عائشه در هنگام ازدواج با رسول خدا چند سال داشته است. در باره تاريخ ازدواج رسول خدا صلي الله عليه وآله با عائشه ديدگاه‌هاي...