ازدواج سلیمان با بلقیس

ازدواج سلیمان با بلقیس

و از دعوت وي سرپيچي نکنند و در برابر حق تسليم گردند.بلقيس فرماندهان و بزرگان کشور را به مشورت خواست داستان نامه را با ايشان در ميان گذاشت . آنان گفتند:ما نيروي کافي داريم ، و مرد جنگيم ولي تصميم نهائي با شما است . ملکه سبا...