ارشاد با بذل مال !

ارشاد با بذل مال !

و از مکان و مزرعه او پرسيدند و سپس سوار بر مرکبي به مزرعه وي رفتند. آن مرد صدا زد:- از ميان زراعت من نياييد! حاصل مرا پايمال مي کنيد!حضرت آمدند نزديک ايشان پياده شدند. با لبخندي در کنارش نشستند و سپس فرمودند:- چقدر براي زراعت...