ارد بزرگ ، پشیمانی

ارد بزرگ ، پشیمانی

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است. ارد...