در غیبت ادریس پیغمبر

در غیبت ادریس پیغمبر

پادشاها چه ناگواري رخ داده که خشم از رخسارت هويداست پيش از آنکه دست بکاري زني؟ او را از داستان زمين و گفتار صاحبش آگاه کرد گفت پادشاها غم و اندوه را کسي خورد که توانائي ديگرگوني و انتقام ندارد اگر خوشت نميايد که بي بهانه...