معانى درخ ارص (سلوک ـ ادب) در ادبیات تلمودى

معانى درخ ارص (سلوک ـ ادب) در ادبیات تلمودى

نیاز عالمان به درخ ارص نیاز به درخ ارص که متوجه همه افراد بود، براى عالمان به دو دلیل از تأکید بیشترى برخوردار بود. دلیل اول بیرونى است؛ عالم باید «محبوب ملکوت و خوشایند زمینیان» یعنى نزد هم نوعانش محترم باشد. اگر او احکام...