ادامه ی شواهد ارتباط آمریکا با فراماسونری (۳)

ادامه ی شواهد ارتباط آمریکا با فراماسونری (۳)

(جرج بوش و جان کری دو رقیب از یک گروه)؛  این  مسأله  باعث  سر  و  صدای زیادی در روزنامه ها شد و از نظر آنها معنی نداشت که دو رقیب انتخاباتی، عضو یک گروه باشند؛ زیرا در این حالت، رقابت بین این دو بی معنی بود. (از همین جا می...