جمع آوری بانک اطلاعاتی شماره های موبایل مناطق شهریار توسط نماینده شهریار

جمع آوری بانک اطلاعاتی شماره های موبایل مناطق شهریار توسط نماینده شهریار

مدتی است در برخی شهرهای شهرستان شهریار شاهد نصب پلاکاردهای از سوی جناب آقای گروسی نماینده محترم شهرستان شهریار هستیم که در آن از مردم خواسته شده تا به عملکرد هر شهرداری رای بدهند ،از آنجایی که نظارت بر عملکرد شهرداری ها...