نظام ۶-۳-۳ و چالش های قانونی

نظام ۶-۳-۳ و چالش های قانونی

به‌طور حتم یکی از ارکان و بخش‌های تعیین‌کننده در اجرای نظام ۳-۳-۶ ٬ مجلس است٬  طرح نظام آموزشی ۳-۳-۶ یکی از موضوعات مورد بحث میان صاحب‌نظران این حوزه به‌ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و بسیاری از نمایندگان دیگر...