احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن

احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن

نويسنده: سلمان امامى  پدر و مادر به عنوان دو انسان فداكار و زحمتكش كه تمام بار مسئوليت هاى مربوط به تربيت فرزند را بر دوش دارند، در نزد خداوند از جايگاه منحصر به فردى برخوردار هستند به طورى كه در چندين آيه قرآن كريم، بر...