احادیثی در مورد الگوی مصرف

احادیثی در مورد الگوی مصرف

1. بخشش وترحم اسراف کار هم مذموم است : « حضرت امیر (ع) : زیاده روی و اسراف مکن زیرا بخشش ( اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود » 2. میانه روی باعث پایداری نعمت می شود : « امام موسی بن جعفر (ع) : به کسی...