ابوراجح حلی و امام زمان (عج )

ابوراجح حلی و امام زمان (عج )

فرماندار دستور داد او را آوردند.آن قدر زدند که تمام بدنش مجروح گشت و دندان هاي پيشين ريخت ! همچنين زبانش را بيرون آوردند و با جوالدوز سوراخ کردند و بيني اش ‍ را نيز بريدند و او را با وضع بسيار دلخراشي به عده اي از اوباش...