ابن قولویه قمى رحمه الله

ابن قولویه قمى رحمه الله

وى يكى از بهترين شاگردان محمد بن يعقوب كلينى و از برجسته‏ترين مشايخ شيخ مفيد به شمار مى‏آيد.   دوران كودكى جعفر در شهر قم، شهر شيفتگان خاندان رسالت و در خانواده‏اى اهل علم و تقوا چشم به دنيا گشود. او از همان كودكى مهر...