ابن تیمیه را حتی علمای اهل سنت قبول ندارند

ابن تیمیه را حتی علمای اهل سنت قبول ندارند

بر کتاب شفاء السقام، ملاعلى قارى فقیه مشهور حنفى مقیم مکه در گذشته 1014، شرح محققانه به نام «شرح شفاء السقام» نوشته است. و محمد بن ابى بکر أخنائى متوفاى 763 کتابى به نام «المقالة المرضیّة فی الردّ على ابن تیمیة» نوشت و با...