چرا امام زمان (عج) را اباصالح می خوانیم؟آیا ایشان فرزندی به نام صالح دارند؟

چرا امام زمان (عج) را اباصالح می خوانیم؟آیا ایشان فرزندی به نام صالح دارند؟

کلمه « اب » در لغت عرب به معنای پدر آمده است . بدین جهت برخی از مردم تصور می کنند که عبارت « اباصالح » در حالت ترکیبی باید به معنای پدر صالح باشد تا معنی و مفهوم جمله , صحیح گردد. برای رفع این شبهه برخی از مومنین هم در مقام...