“کمال حیدری” این بار امام زمان (عج) را انکار کرد!

“کمال حیدری” این بار امام زمان (عج) را انکار کرد!

حال این پرسش مطرح می شود که چرا در طول تاریخ هیچ یک از علما به این مسائل اشکال نگرفتند و اکنون به ذهن فردي مانند "کمال حيدري"‌ رسيده است؟! ...