مجازات حبس در آیین یهود

مجازات حبس در آیین یهود

مجازات سالب آزادى (حبس) در آیین یهود عمل سلب آزادى یک فرد با محبوس کردن وى در یک مکان خاص گاه داراى شکل ازداشت یا توقیف (به طور موقت) است و گاه حبس کیفرى است. حبس در معناى نخست (براى مثال، بازداشت مظنون به ارتکاب جرم تا زمان...