آیین عشق و زندگی به سبک کامپیوتری!

آیین عشق و زندگی به سبک کامپیوتری!

4. چنانچه در كاری شكست خوردیم، آن را "Shut Down" نكنیم بلكه آن را "Restart" كنیم. 5. برای مانیتور زندگی‌مان، بك‌گراند (Background) سبز یا آبی را در نظر بگیریم نه سیاه یا دودی. 6. برای سیستم قلبمان از مانیتورهای تخت و صاف (Flat) استفاده...