شبهه مأمون بر آیه مباهله و پاسخ امام رضا(ع)

شبهه مأمون بر آیه مباهله و پاسخ امام رضا(ع)

وی افزود: امام رضا(ع) افتخاری برای همه ایرانیان اعم از شیعه و سنی و حتی ادیان دیگر هستند؛ هر ایرانی به وجود مسعود علی بن موسی الرضا افتخار می کند و تشریف فرمایی حضرت رضا به ایران موجب برکات فراوانی برای ملت ایران و فارسی...