آیــت الله العظمــی بهــاء الدینــی

آیــت الله العظمــی بهــاء الدینــی

کســـی گفت : "حــــاج آقا دعا کنید من آدم بشــــوم " با خنـــده ی ملیحــی گفتند : "با دعـــــا کســــی آدم نمی شود... " آیــت الله العظمــی بهــاء الدینــی را می...