حکایاتی کاربردی از زندگی آیت الله العظمی بهجت رحمه الله علیه…

حکایاتی کاربردی از زندگی آیت الله العظمی بهجت رحمه الله علیه…

زندگی به سبک بهجت آقا از حرم که می خواست برگردد، مشت هایش را می بست و دیگر باز نمی کرد تا برسد خانه و روی سر بچه ها دست بکشد... 1- آقا از حرم که می خواست برگردد مشت هایش را می بست و دیگر باز نمی کرد تا برسد خانه و روی سر بچه ها...